Những Cô Gái Tuổi Teen

Đây là 18 và tôi không mong đợi cảm xúc

Những suy nghĩ và cảm xúc mà tôi không mong đợi đã ập đến trong tôi khi chúng tôi đã cùng nhau vượt qua ngưỡng này — tôi không thể tin rằng mình là cha mẹ của một người lớn hợp pháp.